Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinin giderek arttığı ve iklim krizinin derinleştiği günümüzde tüm insanlık için en önemli çıkış noktalarından biridir. Bu sistemlere yapılan yatırımlar uzun vadede çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda daha sürdürülebilir bir dünya inşa edebilir. Güneş, rüzgar, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile daha düşük emisyonlu enerji sistemleri kurulabilir; petrol ve doğal gaz başta olmak üzere pahalı ve çevresel etkisi yüksek diğer kaynaklara olan bağımlılık azaltılabilir. Bu sistemler uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında denense de genellikle pahalı olduğu için etkileri yerel düzeyde kalmıştır. Fakat bugünkü teknoloji ile bu enerjileri pratikte kullanılabilir, dağıtılabilir ve depolanabilir formlara dönüştürmek oldukça ucuz hale gelmiştir. Eskiden belki bir lüks olarak kabul edilebilen yenilenebilir enerji sistemleri sürdürülebilir kalkınma için artık adeta bir zorunluluk halini almıştır.

Yenilenebilir enerji sistemleri, temelde elektrik üretimi için kullanılsa da doğrudan ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su eldesi vb gibi amaçlarla da kullanılabilmektedir. Gelişen teknoloji ile bu alanda devam eden çok sayıda ar-ge ve ürün geliştirme çalışması bulunmaktadır. Sonsuz olarak kabul edilen güneş, rüzgar, jeotermal, dalga vb enerji kaynakları ile çevresel etkiler en aza indirilirken gezegendeki her bir vatandaş için temiz, ucuz, erişimi kolay ve sürdürülebilir enerji arzı sağlanabilir.

Günümüzde erişilebilirlik, kullanım kolaylığı, maliyet vb gibi faktörler göz önüne alındığında en yaygın yenilenebilir enerji sistemler şunlardır:

  • Güneş enerjisi

Bu sistemler, enerji eldesinde doğrudan güneş ışınlarını kullanmaktadır. Sistemin en önemli elemanı güneşten gelen ışınları elektrik enerjisine dönültüren fotovoltaik / solar panellerdir. Bu paneller binaların veya otel, fabrika, okul vb gibi tesislerin çatılarına yerleştirilerek veya geniş düzlüklere güneş tarlaları kurularak kullanılabilmektedir. Güneş enerjisi sistemleri ayrıca doğrudan sıcak su elde etmek için de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında, güneşten gelen ışınları büyük aynalar ile bir noktaya odaklayarak yüksek sıcaklıkta su buharı elde eden ve bunu da türbinlere göndererek elektrik üreten sistemler (konsantre güneş enerjisi) de mevcuttur.

  • Rüzgar enerjisi

Havanın kinetik enerjisini rüzgar türbinleri ile elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Rüzgar türbinleri toprak üzerine inşa edilebildiği gibi deniz üzerine de kurulabilmektedir. Tasarım kapasitelerine bağlı olarak boyutları birkaç metreden yüzlerce metreye kadar değişebilmektedir. Rüzgar hızı ve yönüne bağlı olarak türbinlerden çok yoğun bir şekilde elektrik üretmek ve bu elektriği dağıtım kanalları aracılığıyla şebeke üzerinden uzak yerlere aktarmak mümkündür. Pahalı bir enerji sistemi olarak kabul edilse de devlet teşvikleri, krediler ve vergi indirimi gibi finansal araçlar ile bu sistemleri kurmak günümüzde çok daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca, günümüzde gelişen teknoloji ile uzun ömürlü, verimli ve kurulumu ucuz sistemler tasarlamak ve üretmek mümkündür.

  • Jeotermal enerji

Yer altında biriken yoğun ısının kullanılmasıyla enerji üretimini mümkün kılan sistemleridir. Jeotermal enerji günümüzde elektrik üretimi, merkezi ısıtma, seracılık, proses ısısı eldesi, kurutma, kimyasal madde üretimi, kültür balıkçılığı vb gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. Ayrıca, termal tesisler aracılığıyla turizm aktiviteleri için de en elverişli kaynaklardan biridir. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan bu yenilenebilir enerji kaynağı konusunda ülkemiz de çok önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, ABD, İzlanda, İsveç, Çin, Endonezya, İtalya gibi ülkelerde de gelişmiş jeotermal enerji sistemleri mevcuttur.

  • Hidroelektrik enerji

Belirli bir rejimde ve doğrultuda akan suyun sahip olduğu kinetik enerjiye hidroelektrik enerji adı verilmektedir. Bu enerji, hidroelektrik santralleri (HES) ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Temel olarak belirli bir rezervuarda (baraj gibi) biriken suyu kullanan ve nehir, akarsu vb gibi halihazırda akmakta olan suyu kullanan sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. HES’lerin elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra tasarıma göre içme suyu eldesi, sel ve kuraklık kontrolü vb gibi amaçları da bulunmaktadır. Ülkemizde de oldukça yaygın olan bu sistemler ile ilgili birtakım tartışmalar bulunmaktadır. HES’lerin özetle, ancak doğru bir çevresel ve finansal planlama ile hayata geçirildiği takdirde sürdürülebilir olabileceğini söyleyebiliriz.

  • Biyoenerji / Biyokütle

Isı ve enerji elde etmek için odun, odun kömürü, gübre vb gibi organik malzemeler ve tarımsal ürünlerin kullanıldığı sistemlere biyoenerji sistemleri denilmektedir. Bu sistemler elektrik santrallerinde ısı kaynağı olarak kullanılabildiği gibi aydınlatma, yemek pişirme, ısıtma vb gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. Yakıldığında kömür, petrol, doğal gaz vb gibi kaynaklara göre çok daha düşük karbon emisyonu oluşturan biyokütleler bu yönüyle sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilmektedir. Modern biyoenerji sistemleri tarım ve ormancılık faaliyetlerinden gelen atıkları kullanarak hem geri dönüşüm yapmakta hem de maliyeti ve çevresel etkisi düşük enerji arzı yaratabilmektedir. Bu sistemler doğru planlanmadığı takdirde ormanlık alanların ve tarım arazilerinin sürdürülebilir olmaya şekilde kullanımına sebebiyet verebilir. Bu konu biyoenerjiyle ilgili tartışmalara neden olmaktadır.

çatı ges

Let our creative experts show you the real options for business growth.

güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri

Solar Tarımsal Sulama Sistemleri Güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri tarımsal arazilerde ürün yetiştirmek için gerekli…

PHOTO 2022 09 05 18 02 32

Premium-quality digital and web products provide safety and success.

çatı ges

We value every customer and provide support on a daily basis.